Căn cứ công văn số 511PGD&ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục mầm non phục vụ cho năm học 2018-2019;     Căn cứ Công văn số 716/PGD&ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc chấn chỉnh ...